Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικά εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / περιοχή Βόλου που εδρεύει στον Νομό Μαγνησίας και συγκεκριμένα:
Με την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΔΕ τέσσερα άτομα στην Έδρα, δύο άτομα στο Υποπρακτορείο Αλοννήσου, ένα άτομο στο Υποπρακτορείο Σκοπέλου και δύο άτομα στο Υποπρακτορείο Σκιάθου.
Οι υποψήφιοι Ηλεκτροτεχνίτες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Περιοχή Βόλου, Λαρίσης – Τζαβέλα, Τ.Κ. 38334 ΒΟΛΟΣ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Λαζαρίδου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 24214 40169) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση El.Lazaridou@deddie.gr εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 26-10-2020) θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας, στο υποπρακτορείο Αλοννήσου, στο υποπρακτορείο Σκοπέλου και στο υποπρακτορείο Σκιάθου όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στον χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Βόλου, Αλοννήσου, Σκοπέλου και Σκιάθου, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Λαζαρίδου Ειρήνη, τηλ.: 24214 40169.

e-thessalia.gr