Στην πρόσληψη συνολικά είκοσι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας οκτώ μηνών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η ΔΕΥΑΜΒ, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης μας. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εισήγηση που έρχεται προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, όσοι προσληφθούν θα καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του εξοπλισμού των ΕΕΛ και του δικτύου αποχέτευσης, είτε μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης βλαβών του δικτύου ύδρευσης (1.200 χιλιόμετρα δικτύου) και πρόληψης των απωλειών πόσιμου ύδατος. Επίσης θα στελεχώσουν τα Τμήματα της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΔΕΥΑΜΒ στις απαιτήσεις για εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των νέων διατάξεων περί διεξαγωγής των Διαγωνισμών για προμήθειες και εργασίες.
Οι ειδικότητες που ζητά η ΔΕΥΑΜΒ είναι οι εξής:
1. ένας (1) Χημικός Π.Ε.
2. ένας (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
3. ένας (1) Διοικητικού Λογιστικού Τ.Ε.
4. ένας (1) Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
5. δύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
6. τρεις (3) Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε.
7. δύο (2) Πρακτικοί Μηχανικοί Δ.Ε.
8. ένας (1) Ηλεκτροσυγκολλητής Δ.Ε.
9. οκτώ (8) Υδραυλικοί Δ.Ε.

magnesianews.gr