Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε, σύμφωνα με αναρτήσεις ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 67 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Η διάρκεια των συμβάσεων που θα συνάψουν οι επιτυχόντες με το Δήμο Βόλου θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ μηνών.
Οι ειδικότητες
Η προκήρυξη του Δήμου Βόλου αναζητά 67 άτομα προκειμένου να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
• ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 11 θέσεις
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης ) – 2 θέσεις
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή Ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης) – 1 θέση
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ) – 1 θέση
• ΔΕ Τεχνίτης Συντηρητής Κάδων – 1 θέση
• ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής και Οξυγονοκολλητής – 1 θέση
• ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρων) – 50 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• είτε ηλεκτρονικά (sox@volos-city.gr)
• είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124)

magnesianews.gr