Εποχικό προσωπικό προσλήφθηκε από τον Δήμο Βόλου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορούν στη δασοπροστασία και την πυρασφάλεια. Ειδικότερα, από τον Δήμο προσλήφθηκαν οχτώ οδηγοί οχημάτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και 37 εργάτες καθαριότητας ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα τεσσάρων μηνών. Οι 45 συμβασιούχοι θα απασχοληθούν έως τις 6 Οκτωβρίου.

e-thessalia.gr