Ο Δήµος Μετεώρων Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τέσσερα (4) άτοµα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ∆ήµο Μετεώρων (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350216) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήµου (Από 2/4/2020 έως 13/4/2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr