Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στις 3.00 το μεσημέρι λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων που προκήρυξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επιλογή αναδόχου μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης Ε.Ο. 30 Καρδίτσας-Τρικάλων», εκτιμώμενης αξίας 275.518,67€ (341.643,14€ με Φ.Π.Α. 24%).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών όπως καταγράφει το KarditsaLive.Net θα γίνει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στις 10.00 π.μ.

Η σκοπιμότητα της επικαιροποίησης της υφιστάμενης μελέτης

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στo πλαίσιo της βελτίωσης της Εθνικής Οδού 30, στο τμήμα Καρδίτσας – Τρικάλων, του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τους δύο Νομούς.

Πρόκειται για επικαιροποίηση - συμπλήρωση υφιστάμενης παλαιότερης μελέτης στον εν λόγω οδικό άξονα με  σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του, ώστε να ανταποκρίνεται στη λειτουργική κατάταξη  της οδού, τους φόρτους και τις ταχύτητες κυκλοφορίας και να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις  σημερινές κυκλοφοριακές ανάγκες.

Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της οδού.

Ήδη με το έργο των παρακάμψεων Αρτεσιανού & Ριζοβουνίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τμήματος συνολικού μήκους 5,2 χλμ. Η ολοκλήρωση των μελετών και η κατασκευή του έργου αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για βελτίωση της οδικής ασφάλειας  και αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού.

Αντικείμενο της νέας σύμβασης

Ειδικότερα το αντικείμενο της νέας σύμβασης επικαιροποίησης περιλαμβάνει:

-Ολόκληρο το 2ο τμήμα μήκους 2,8 χλμ: από τον Ι/Κ εξόδου Αρτεσιανού έως τον Ι/Κ εισόδου

Ριζοβουνίου και Μέρος του 3ου τμήματος μήκους 5,0 χλμ: από τον Ι/Κ εξόδου Ριζοβουνίου έως την αρχή του  Ι/Κ εξόδου Αγναντερού, που είναι και το πέρας της παρούσας μελέτης.

-Περιλαμβάνει επίσης  τους Ι/Κ: Ριζοβουνίου (εξόδου), Καλογριανών, Παλαιοχωρίου και Αγναντερού (εισόδου)

Το τεχνικό αντικείμενο αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες:

Τοπογραφική μελέτη: Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο του κτηματολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, τη διόρθωση/συμπλήρωση ορίων & επικειμένων έπειτα από επιτόπου έλεγχο και  μετρήσεις και μετά τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη οδοποιίας.

Μελέτη συγκοινωνιακών έργων: Η τροποποίηση – συμπλήρωση της εγκεκριμένης μελέτης αφορά στα παρακάτω σημεία, τα οποία είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν προκύψουν νέα δεδομένα και σε συμφωνία με τον ανάδοχο:

Επικαιροποίηση μελέτης κύριας αρτηρίας μήκους 7,8 χλμ. και προσαρμογή στους κόμβους των κατασκευασμένων οδικών τμημάτων

Νέα μελέτη παράπλευρων οδών μήκους 14 χλμ και σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο

Τροποποίηση μελετών τριών ισόπεδων κόμβων (εξόδου Ριζοβουνίου, Καλογριανών και εισόδου Αγναντερού) και μετατροπή σε κυκλικούς κόμβους

Νέα μελέτη κυκλικού κόμβου Παλαιοχωρίου

Επικαιροποίηση μελετών σήμανσης – ασφάλισης και νέα μελέτη για τον κυκλικό κόμβο Παλαιοχωρίου Οι μελέτες των κόμβων θα εκπονηθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, όπως περιγράφεται στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα παραδώσει σχέδια όλων των οδικών τμημάτων, όχι μόνο για τα τροποποιημένα τμήματα.

Υδραυλική μελέτη: Θα γίνει επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όλων των οδικών έργων, μελέτη αποστράγγισης των παράπλευρων οδών, μελέτη αποχέτευσης της κάτω διάβασης και μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γέφυρας στον ποταμό Μέγα.

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: Θα εκπονηθούν νέες μελέτες ηλεκτροφωτισμού των Κ/Κ, της γέφυρας στον π. Μέγα και της κάτω διάβασης στην περιοχή του Αγναντερού.

Τεχνική μελέτη: Θα εκπονηθούν νέες μελέτες δύο τεχνικών των παράπλευρων οδών στον π. Μέγα και δύο τεχνικών  των παράπλευρων οδών στον π. Βουβουλίνα καθώς και μελέτη κάτω διάβασης στην περιοχή του  Αγναντερού.

Περιβαλλοντική μελέτη: Θα εκπονηθεί μελέτη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου για μήκος οδού 8,5 χλμ, με βάση τα δεδομένα της νέας μελέτης.

Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας  και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας : Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) για το σύνολο του έργου.

Τοπικές συνθήκες – δεσμεύσεις και ιδιαιτερότητες

Η περιοχή μελέτης ξεκινά από τον βόρειο Περιφερειακό της πόλης της Καρδίτσας μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Πηνειού, στα όρια με την Π.Ε. Τρικάλων. Κινείται κατά βάση σε αδόμητη περιοχή, εκτός από το τμήμα μέχρι την είσοδο του Αρτεσιανού που είναι σχετικά δομημένο, καθώς διάφορες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το έδαφος σε όλο το μήκος του δρόμου είναι πεδινό, με πολύ μικρές κατά μήκος κλίσεις. Διέρχεται από διάφορες αγροτικές περιοχές αναδασμών, στις οποίες πρόκειται να κηρυχθούν απαλλοτριώσεις. Το μήκος της μελετημένης οδού είναι περίπου 10,2 χλμ.

Επισημαίνονται οι παρακάτω ιδιαιτερότητες της μελέτης επικαιροποίησης:

-Η μελέτη του 1ου τμήματος θα παραμείνει ως έχει. Το τμήμα από Ι/Κ εξόδου Αγναντερού έως τα όρια του Νομού δεν αποτελεί αντικείμενο της  σύμβασης καθώς περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη Τρικάλων – Καρδίτσας

-Στο αντικείμενο της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνεται και το 1ο τμήμα.

-Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη οριστική μελέτη για τα οδικά τμήματα της σύμβασης (όχι μόνο για τις περιοχές των τροποποιήσεων) δηλαδή, για το 2ο τμήμα, από την προσαρμογή με τον Ι/Κ εξόδου Αρτεσιανού έως τον νέο Κ/Κ εισόδου Ριζοβουνίου και για το 3ο τμήμα, από τον  Ι/Κ εξόδου Ριζοβουνίου έως την προσαρμογή με τον κόμβο εξόδου Αγναντερού

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 7 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

karditsaLive.Net