Η τελευταία τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση πριν κλείσει η Βουλή ενόψει εκλογών, αφορούσε το μεγάλο πρόστιμο που είχε υποβληθεί στη ΣΕΚΑΠ. Με την τροπολογία η κυβέρνηση επανέφερε όσα προέβλεπε προηγούμενος νόμος του 2017.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο του 2017 ορίστηκε «για επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται λόγω αποκρατικοποίησης «δεν κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνα αστικά τα ως άνω νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων δεν είχαν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις και η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά το κρίσιμο στάδιο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων». Γεγονός που σήμαινε ότι η επιχείρηση που αγόρασε τη ΣΕΚΑΠ δεν θεωρείται αστικά συνυπεύθυνη για τελωνειακές παραβάσεις αν τα πρόστιμα δεν είχαν κοινοποιηθεί ως τη μεταβίβαση των μετοχών.
Η τροπολογία της κυβέρνησης προβλέπει ακόμα, αν επιβληθούν πρόστιμα για τις παλιές παραβάσεις μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και αφορούν στην αστική συνυπευθυνότητα διαγράφονται. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη διάταξη καλύπτονται και οι δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη.
«Καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων και αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους, δεν εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρεωτικά, κατά το μέρος που αφορούν το νομικό πρόσωπο ως αστικός συνυπεύθυνο, το οποίου οι οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις διαγράφονται (…).Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε εκτέλεση έτους δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται(...). Η διάταξη καλύπτει και δικαστικά εκκρεμείς υποθέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία.

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ