Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου «τρέχει» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός», στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, προκειμένου να λάβουν επιδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Το συνολικό ποσό του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται στα 49.006.000 ευρώ, ενώ για τη Θεσσαλία θα επιδοτείται το 30%, το 40% και το 50% αντίστοιχα, για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος «Πράσινος αγροτουρισμός» είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων, η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού και η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Οι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα και μεγέθη επιχειρήσεων, αλλά και τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Ωστόσο, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έχει οριστεί από 500.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30%-50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Για επενδύσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσοστό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 40% για τις μεγάλες και στο 50% για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να φτάνει και το 50%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

– Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.

– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

– Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α’ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας.

– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων.

– Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).

– Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα Άτομα με Αναπηρία.

– Αγορά γης σε ποσοστό 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

– Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ.

– Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, Global G.A.P. K.LP.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

– Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

– Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Σε ό,τι αφορά στους στόχους της πρόσκλησης, αυτοί είναι:

* Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων.

* Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

* Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

* Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασίων φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

* Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Σημειώνεται ότι το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους.

Απαιτήσεις προγράμματος

Για το πρόγραμμα απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

– Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.

– Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.

– Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.

– Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

– Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Ωστόσο, το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

e-thessalia.gr