Περισσότερους από 197.500 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου θα διενεργήσουν εντός του τρέχοντος έτους οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η Αρχή, όπως αποτυπώνεται στην «έκθεση απολογισμού δράσεων έτους 2018 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων για το έτος 2019».
Επιπλέον, εντός του τρέχοντος έτους θα τεθούν σε λειτουργία νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα απλοποιήσουν ακόμη περισσότερο πλήθος φορολογικών διαδικασιών. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών έργων για την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και τήρησης των βιβλίων εσόδων-εξόδων, της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων χρηματικών δωρεών-γονικών παροχών, καθώς και της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων.
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, στις προτεραιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών είναι οι φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα, όσοι παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή και στο εισόδημα, οι υπότροποι, οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιστροφή ΦΠΑ. Επίσης στους κορυφαίους ελεγκτικούς στόχους είναι οι υποθέσεις νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος, το λαθρεμπόριο, αλλά και οι τυχαίοι έλεγχοι με βάση δείγμα.
Αναλυτικότερα, για το έτος 2019 η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ενός συνόλου στόχων και έργων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:
Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων φοροδιαφυγής
* Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 ελέγχων από τις ΔΟΥ, τις ΔΟΥ ΦΑΕ, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). Από τους 25.000 αυτούς ελέγχους οι 3.000 θα διενεργηθούν:
- σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα,
- σε υπότροπους και παραβάτες που εντοπίστηκαν κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης,
- σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ,
- σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών για τον έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσής τους ως προς την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.
* Διενέργεια τουλάχιστον 56.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 25% αυτών.
* Διενέργεια τουλάχιστον 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
* Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 120 ερευνών σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 ερευνών σε λοιπές υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 49% αυτών.
* Εφαρμογή της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.
Εντοπισμός και έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίου
* Διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης από τα τελωνεία (εκτός των ελέγχων δίωξης που διενεργούν οι ΚΟΕ), εκ των οποίων τουλάχιστον:
- 13.500 σε υποθέσεις που αφορούν υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα,
- 11.500 σε υποθέσεις που αφορούν καπνικά προϊόντα,
- 9.000 σε υποθέσεις που σχετίζονται με αλκοολούχα ποτά,
- 3.000 σε υποθέσεις διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων,
- 8.000 σε υποθέσεις που αφορούν ρευστά διαθέσιμα και
- 12.000 σε λοιπές κατηγορίες υποθέσεων.
* Διενέργεια τουλάχιστον 20.000 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου.
* Διενέργεια 11.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου.
* Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-Ray.
* Διενέργεια τουλάχιστον 12 εθνικών τελωνειακών επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
* Διεξαγωγή τουλάχιστον 65.500 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στους τομείς αλκοόλης, ποτών αλκοόλης και καυσίμων.
Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
* Έκδοση 15 νέων αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και 7 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.
* Ενημέρωση τουλάχιστον 20 επιχειρήσεων και τελωνειακών αντιπροσώπων για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και τον θεσμό των ΑΕΟ.
Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη
* Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.
* Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό 91%.
* Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης για την ξεχωριστή υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος ΦΠ συζύγων.
* Ανάπτυξη Εφαρμογής για την εκτύπωση Εικόνας Μητρώου Φορολογούμενου.
* Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής.
* Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.
* Ανάπτυξη Εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων.
* Διενέργεια 29 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
* Διενέργεια 60 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΑΑΔΕ.
* Διενέργεια 55 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης σε υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.
* Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
* Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από οικονομικούς επιθεωρητές, για διερεύνηση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων από πλημμελή τήρηση νόμων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ.
* Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.
* Επικαιροποίηση Κυλιόμενου Τριετούς Σχεδίου Δράσεων Στελέχωσης της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2020-2022.
* Διενέργεια 600 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.
* Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.500 δειγμάτων.
* Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων.
* Δημιουργία panel για την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιόλαδου.
* Μελέτη για την παρουσία βαρέων μετάλλων σε λιπάσματα.
* Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των τελωνειακών και των χημικών υπηρεσιών.

Γιώργος Παλαιτσάκης (Η Ναυτεμπορική)