Μεγάλη αύξηση καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται πως θα υπάρξει την προσεχή τριετία, όπως προκύπτει από την έκθεση της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), η οποία στηρίχθηκε στις εκτιμήσεις των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι καταθέσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά την προσεχή τριετία στην Ευρώπη, όμως με ρυθμό χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ κατά μέσο όρο το μερίδιο των καταθέσεων στο σύνολο της χρηματοδότησης παρουσίασε αύξηση από το 66,1% το 2016 στο 67,6% το 2018, οι αλλαγές την προσεχή τριετία θα είναι περιορισμένες. Οι καταθέσεις στην Ευρώπη από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, ενώ από νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς αναμένεται σημαντική μέση αύξηση περί το 10%.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν συνολικά στην Ευρώπη, η ίδια ανάλυση τοποθετεί την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κοντά στο 17%, δηλαδή σημαντικά πάνω από το μ.ό. της Ε.Ε. την προσεχή τριετία.
Η EBA δημοσίευσε έκθεση για τα σχέδια χρηματοδότησης των τραπεζών, γεγονός το οποίο βοηθά την τραπεζική εποπτεία της Ε.Ε. να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα των κύριων πηγών χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση κατέγραψε πως οι τράπεζες στην Ευρώπη προτίθενται να αυξήσουν τις εκδόσεις χρεογράφων και ιδιαίτερα τα ακάλυπτα χρεόγραφα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 160 τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές που υπέβαλαν τα σχέδιά τους για την περίοδο 2019 έως 2021.
Το συνολικό ενεργητικό των ευρωπαϊκών τραπεζών αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,1% έως το 2021, με κυριότερους παράγοντες τα δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
O μέσος δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί από 119% τον Δεκέμβριο του 2018 σε 121% το 2021, καταγράφοντας την τάση αύξησης των χρηματοδοτήσεων. Ο προβλεπόμενος δείκτης για το 2019-2021 αντανακλά επίσης τις στρατηγικές των τραπεζών σε σχέση με τις πολιτικές χρηματοδότησης και δανεισμού.
Οι ελληνικές τράπεζες περιμένουν την πιο σημαντική μείωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των καταθέσεων, ενώ τα δάνεια εκτιμάται ότι θα μειωθούν.
Η μεγαλύτερη αναμενόμενη αύξηση στον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σημειώνεται στις Βουλγαρία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Γερμανία και Ιταλία. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι τράπεζες θεωρούν ότι ο εν λόγω δείκτης θα μείνει κατά βάση σταθερός.
Οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις καταθέσεις πελατών και να εκδώσουν περισσότερα χρεόγραφα. Ιδιαίτερα οι εκδόσεις με χρεόγραφα που δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, με τις περισσότερες των νέων εκδόσεων να προγραμματίζονται για το 2020 και το 2021
Οι εκδόσεις αυτές κατά κύριο λόγο οφείλονται στο γεγονός ότι ωριμάζουν παλαιότερες εκδόσεις χρηματοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά και στην πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD 2), η οποία απαιτεί υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων για καταθέσεις και για δάνεια μειώθηκε το 2018. Ωστόσο, για το 2019, οι περισσότερες τράπεζες αναμένουν ότι η διαφορά θα αυξηθεί ελαφρά ή θα μειωθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Επιτόκια: Άνοιξε η ψαλίδα
Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου νέων καταθέσεων τον Ιούλιο, στο 0,27%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος,  με αποτέλεσμα να ανοίξει εκ νέου η ψαλίδα σε σχέση με τα επιτόκια χορηγήσεων, όπου στις νέες χορηγήσεις το επιτόκιο παρουσίασε άνοδο.
Σε υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια δεν υπήρξε μεταβολή. Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε 3 μονάδες βάσης, στο 0,13%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,57%.

Eιρήνη Σακελλάρη (Η Ναυτεμπορική)