Ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά στη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 4 μηνών, 3 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email grigoriadou@tirnavos.grαίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 09/04/2020 έως 13/04/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2492350127, αρμόδια υπάλληλος κ. Γρηγοριάδου Μαρία.