Αγοραπωλησίες ακινήτων που δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών σε χρήμα, υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους και εισαγγελικές παραγγελίες μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, ζητεί από τους ελεγκτές να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα διενεργώντας 25.000 στοχευμένους ελέγχους και επίσης 2.500 σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων.
Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, αναφέρεται στις οδηγίες Πιτσιλή.
Ειδικότερα, οι νέες οδηγίες προς τον ελεγκτικό μηχανισμό προβλέπουν τα εξής:
1. Ελεγχοι με «ανάλυση κινδύνου»: Θα διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.
2. Υποθέσεις φορολογίας ακινήτων: Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα ελέγξουν 2.500 υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα ελέγχονται όλες οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31.12.2022 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας. Παράλληλα ελέγχονται γονικές παροχές και δωρεές σε χρήμα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ