Αυτόματη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις και τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι την τελευταία δεκαετία, μέσω τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, λογαριασμών πληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, θα έχουν πλέον -ανά πάσα στιγμή- οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, οι δικαστικές και λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας καθώς επίσης και ο ΕΦΚΑ.
Έτσι θα μπορούν να ελέγχουν και να εντοπίζουν ευκολότερα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδικήματα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.
Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με μια νέα νομοθετική ρύθμιση που συμπεριέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4557/2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται η λειτουργία ενός «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τραπεζικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές θυρίδες. Μέσω του μηχανισμού αυτού όλες οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και οι εισαγγελικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών και δανειακών λογαριασμών και τις χρεοπιστώσεις των λογαριασμών πιστωτικών καρτών των πολιτών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 10 έτη πριν από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

naftemporiki.gr