Στην πλήρη αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προχωρεί η ΑΑΔΕ, με τη λειτουργία, στο τέλος Ιουνίου, δύο εισπρακτικών κέντρων, με στόχο την επιτάχυνση της είσπραξης των αυξανόμενων χρεών προς το Δημόσιο.
Πρόκειται για τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) με αρμοδιότητες την επίσπευση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα των μεγαλοοφειλετών. Όσοι γενικότερα οφείλουν προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ ή δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους έως τις 21 Ιουνίου θα βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές διώξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των νέων αυτών υπηρεσιών θα μπουν κυρίως οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με οφειλές άνω των 300.000 προς το Δημόσιο. Βάσει στοιχείων που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι αυτοί ήταν 20.253 στο τέλος του 2021. Το συνολικό ποσό των χρεών τους ανερχόταν σε 95,08 δισ. ευρώ και κάλυπτε το 85,4% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Από τις οφειλές αυτές είχαν ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής ποσά συνολικού ύψους μόλις 1,32 δισ. ευρώ.
Ειδικά οι οφειλέτες ποσών άνω των 10.000.000 ευρώ ήταν μόλις 1.302 επί συνόλου 3.996.871, δηλαδή αντιπροσώπευαν ποσοστό μόλις 0,032% του συνολικού αριθμού οφειλετών. Όμως, τα χρέη τους έφθαναν στα 66,78 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Από αυτό το τεράστιο ποσό, ήταν ενταγμένο σε ρυθμίσεις ποσό ύψους μόλις 219,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 0,33% του συνόλου των χρεών αυτής της κατηγορίας.
Στις νέες αυτές υπηρεσίες θα περιέλθει ουσιαστικά μεγάλο μέρος του φοροεισπρακτικού έργου των ΔΟΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες
Αναλυτικά, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ. 1029327 ΕΞ 2022 απόφαση του κ. Πιτσιλή προβλέπονται τα εξής:
1) Τα ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια για την καταχώριση των στοιχείων των νομίμων τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης, για την είσπραξη και για την επιδίωξη της είσπραξης των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών εσόδων, όταν τον εκτελεστό τίτλο είσπραξης αποκτούν τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Επίσης, είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, ΔΟΥ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι αρμόδια και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Είσπραξης Οφειλών των ΚΕΒΕΙΣ θα είναι κυρίως οι εξής:
(α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
(β) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(γ) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών.
2) Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων των ΚΕΒΕΙΣ ανήκουν:
(α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
(β) Η λήψη και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
3) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ - Νομικής Υποστήριξης του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής ανήκει και η εισήγηση προς το ΝΣΚ για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α΄207), εφόσον η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής, σύμφωνα με την περ. β΄.
4) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δ΄ -Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής ανήκει και ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης και ειδικότερα η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Β΄ αυτού για τη διατύπωση εισήγησης προς το ΝΣΚ για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στη ΔΕΕ επί αιτήματος συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις ΔΟΥ ή/και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη φορολογική διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000 ευρώ.
Οι υποθέσεις εξυγίανσης ανατίθενται σε όλα τα Τμήματα του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής από τον προϊστάμενο αυτού, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής.
Ήδη με μια άλλη απόφαση του διοικητού της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου, επελέγη και τοποθετήθηκε προϊστάμενος με βαθμό διευθυντή στο ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των ΚΕΒΕΙΣ.
Έρχονται ποινικές διώξεις και κατασχέσεις
Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, καθώς και όσοι οφείλουν στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία ποσά άνω των 150.000 ευρώ και δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής μέχρι τις 21 Ιουνίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, ποινές φυλάκισης άνω του ενός έτους, καθώς και με ένα άλλο επαχθές μέτρο: τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και του ακριβούς ύψους των οφειλών τους στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Η δημοσιοποίηση θα γίνει στις 30 Ιουνίου με ανάρτηση των σχετικών καταλόγων στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Το τελεσίγραφο για τη ρύθμιση των οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Όπως προκύπτει εξάλλου από την απόφαση του διοικητού της ΑΑΔΕ, τα ΚΕΒΕΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα προβαίνουν και στην επιβολή κατασχέσεων σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, καθώς επίσης και σε πλειστηριασμούς κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

naftemporiki.gr