Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Τυρνάβου που οφείλονται στο σεισμό της 03ης/03/2021, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email skriba@tirnavos την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 11/03/2021 έως και την Παρασκευή 12/03/2021 και ώρα 14:00.
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.