Χωρίς πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής θα μπορούν στο εξής να υποβάλουν οι φορολογούμενοι τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9-ΕΝΦΙΑ, με τις ρυθμίσεις που περιελήφθησαν σε πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τις εκπρόθεσμες αυτές δηλώσεις θα προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ -λόγω ουσιωδών αλλαγών σε περιγραφικά στοιχεία δηλωθέντων ακινήτων, οι οποίες επηρεάζουν αυξητικά το ύψος της φορολογητέας αξίας τους- τα πρόσθετα ποσά του φόρου αυτού θα πρέπει να καταβληθούν από τους φορολογούμενους προσαυξημένα με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν μεν από τα αυτοτελή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ, όχι όμως κι από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Ειδικότερα το ΥΠΟΙΚ στη χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1) Παρέχεται πλέον ένα ευρύτατο διάστημα στους πολίτες για να υποβάλουν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Συγκεκριμένα, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από την 1.1.2019 και εφεξής η 31 Μαΐου του επομένου έτους από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, ενώ μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη προθεσμία οριζόταν στις 30 ημέρες από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.
2) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με στόχο οι πολίτες να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση χωρίς την επιβολή προστίμων.
3) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ-πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
4) Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου. 

naftemporiki.gr