Ο Δήµος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι στις 13/12/2018 θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
Θα καλυφθούν οι παρακάτω ειδικότητες:
•    2 ΔΕ Οδηγού Απορριµµατοφόρου
•    6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριµµατοφόρου
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφα Απαιτούµενων Προσόντων. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
3.    Υπεύθυνη δήλωση
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήµου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

e-dimosio.gr