Αναρτήθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΔΕ προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης.
Υποβλήθηκαν συνολικά 85 αιτήσεις για συνολικά 8 θέσεις που προβλεπόταν για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2019. Απορρίφθηκαν από αυτές για διάφορους λόγους 14.
Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, δέκα ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από σήμερα (17/1/2020).
Δείτε τον Πίνακα Κατατάξης εδω.
Δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων εδω.

karditsalive.net